W 1999 roku w redakcji „Przeglądu Komunalnego” zrodziła się idea stworzenia konkursu promującego selektywną zbiórkę stłuczki szklanej, a pomysłodawcą i współtwórcą pierwszej edycji był ówczesny prezes spółki Abrys – Wojciech Dutka. W realizację przedsięwzięcia zaangażowała się również firma Recykling Centrum z Jarosławia.
 
Po sukcesie Konkursu o Szklaną Statuetkę zapadła decyzja o rozszerzeniu działań. Już w 2000 r. – oprócz II edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę – zorganizowano także Konkurs o Srebrną Puszkę. W 2001 r. odbył się Konkurs o nazwie Lider Zbiórki Tworzyw, którego celem stało się propagowanie najbardziej efektywnych systemów zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.
  
W 2002 roku stworzono Konkurs o Puchar Recyklingu, który połączył wszystkie dotychczasowe konkursy. W tym samym roku utworzono także jeszcze jedną kategorię – Złotą Belę Makulatury, a w kolejnych latach pojawiały się następne: w 2003 r. Zbiórka Opakowań Wielomateriałowych, która w 2010 r. zmieniła nazwę na Rekordowy Karton, w 2004 r. Edukacja Ekologiczna, w 2005 r. Zielona Bateria, a w 2007 r. Lider Sortowania i Zielony Kontakt. W XVI edycji Konkursu (2015 r.) pojawiła się kolejna kategoria – Gmina Recyklingu, a odświeżeniu uległy kategorie Lider Sortowania i Edukacja Ekologiczna, których nazwy zmieniono na: Lider Odzysku oraz Edukacja Recyklingowa.
W 2015 r. pojawił się także Znak Jakości Recyklingu, który jest przyznawany przedsiębiorcom profesjonalnie zajmującym się działalnością w zakresie gospodarki komunalnej lub ochrony środowiska, laureatom Konkursu o Puchar Recyklingu, którzy otrzymują statuetki Puchary Recyklingu, statuetki w poszczególnych kategoriach konkursowych lub tytuł Tygrysa Recyklingu. Znak jakości przyznawany jest na okres jednego roku, liczonego od dnia wręczenia dokumentu Znak Jakości Recyklingu.
 
Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce rozwija się. Pojawiają się więc nowe pomysły i rozwiązania związane m.in. z ujednoliceniem systemu selektywnej zbiórki. Niezbędne było zatem dokonanie modyfikacji konkursu, w którym od 2016 r. nagradzamy podmioty nie tylko za wyjątkowe osiągnięcia w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów (makulatury, stłuczki szklanej, baterii, ZSEE itp.), ale również za kompleksowe działania w zakresie gospodarki odpadami. To jednak nie jedyne zmiany. Kategorie konkursowe, zostały dostosowane nie do frakcji odpadów, jak to było w poprzednich edycjach, ale do profilu uczestnika, który zgłasza się do udziału w konkursie. Na nową formułę konkursu składają się więc trzy kategorie: Gmina Recyklingu, Edukacja Recyklingowa oraz Lider Recyklingu.